Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
04.01.2011 / Monika Jarzemska

Efektywność energetyczna w budynkach

W kontekście polityki energetycznej bardzo dużo mówi się o konieczności ograniczania zużycia energii. Potrzeba poprawy efektywności wykorzystania energii dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, w tym oczywiście również budownictwa.

Potencjał oszczędności energii w budynkach określa ich charakterystyka energetyczna, czyli ilość energii niezbędnej do zapewnienia w budynku właściwego ogrzewania, wentylacji, ewentualnego chłodzenia, przygotowania ciepłej wody i oświetlenia pomieszczeń.

W budynkach największe koszty zużycia energii związane są w ogrzewaniem budynku. Przykładowo w średniej strukturze zużycia energii dla gospodarstw domowych ogrzewanie pomieszczeń stanowi ponad 70%.

Podstawową przyczyną dużego zużycia energii na ogrzewanie, a co za tym idzie wysokich kosztów z tym związanych, jest niedostateczna lub też niewłaściwa izolacja termiczna budynków. Przy ograniczeniu strat ciepła na ogrzewanie budynków bardzo istotną kwestią są izolacyjne właściwości wszelkich przegród budowlanych (ścian, stropów oraz dachu). Właściwa izolacja cieplna budynku powinna ograniczać wydostawanie się ciepła na zewnątrz budynku zimą i zapobieganie nadmiernemu przegrzewaniu się pomieszczeń latem. Dużo ciepła ucieka przez nieszczelne okna, ściany, dachy i stropodachy oraz stropy nieocieplonych piwnic i podłogi posadowione na gruncie.

Najistotniejszym elementem budynku w przypadku przenikania ciepła przez przegrody są powierzchnie dachowe. Ciepłe powietrze przemieszcza się do góry, w związku z tym należy szczególną uwagę zwrócić na właściwe docieplenie dachów i stropodachów. Najczęściej zalecaną grubością wełny mineralnej stosowanej do ocieplania powierzchni dachowych jest 25 cm. W technologii wykonania docieplenia należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przez wykraplaniem pary wodnej na przewodach dachowych. Materiał izolacyjny powinien być zabezpieczony od strony zimnej warstwą tzw. wiatroszczelną, a od strony ciepłej warstwą paroszczelną ograniczającą przenikanie pary wodnej do przegrody.

W większości istniejących budynków nie są ocieplone, lub ocieplone są niewystarczająco, stropy nad nieogrzewaną piwnicą. Strop nad piwnicą należy ocieplać od dołu. Nie ma natomiast potrzeby ocieplania stropu, jeśli piwnica ogrzewana jest do temperatury wyższej niż 120C.

Ocieplenie ścian budynku wykonuje się natomiast na trzy najbardziej rozpowszechnione sposoby: metoda lekka mokra, metoda lekka sucha oraz metoda z obmurowaniem.

Zwracając uwagą na sposoby zwiększenia izolacyjności cieplnej budynku nie można pominąć konieczności zmniejszenia strat ciepła przez okna i drzwi. Należy jednak pamiętać, że w celu zapewnienia komfortu w pomieszczeniach wymiana okien, na szczelne i o lepszych parametrach ograniczających przenikanie ciepła, powinna pociągać za sobą również umożliwienie napływu świeżego powietrza przez nawiewniki lub też inne systemy wentylacyjne (np. z odzyskiem ciepła). W przeciwnym przypadku wymiana okien (ograniczenie dopływu powietrza przez nieszczelności, które występowały w starych oknach) spowoduje zbyt duże zawilgocenie powietrza i ogólne pogorszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniu.

Termomodernizacja

Na wiele działań modernizacyjnych, czy też termomodernizacyjnych możemy uzyskać dofinansowanie. Poniżej przedstawione są niektóre z możliwych do uzyskania środków finansowych na inwestycje związane z poprawą efektywności energetycznej budynków.

Na początku warto wyraźnie zaznaczyć, że termomodernizacja nie polega tylko na ociepleniu budynków np. styropianem, czy też jedynie wymianie okien na nowe szczelne. O termomodernizacji możemy mówić, gdy odpowiednie wykonywane działania poprzedzone zostaną audytem energetycznym budynku.

Audyt energetyczny określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje on rozwiązanie optymalne, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, oczywiście przy zapewnieniu odpowiednich warunków komfortu użytkowania i odpowiedniego mikroklimatu w użytkowanych pomieszczeniach.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Już od 1999 roku Bank Gospodarstwa Krajowego dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na wsparcie w realizacji działań termomodernizacyjnych.

Z dniem 19 marca 2009 r. weszła w życie nowa ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459), która zastąpiła dotychczasową ustawę o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (z 18 grudnia 1998 r.).

Na mocy nowej ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął działalność Fundusz Termomodernizacji i Remontów, który zastąpił wcześniej działający Fundusz Termomodernizacji.

Podstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio:

 • „premią termomodernizacyjną",
 • „premią remontową",
 • „premią kompensacyjną"

stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

Premia termomodernizacyjna

O premię termomodernizacyjną mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy:

 • budynków mieszkalnych, w tym domów jednorodzinnych,
 • budynków zamieszkania zbiorowego,
 • budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych,
 • lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • lokalnego źródła ciepła.

Premia nie przysługuje jednostkom budżetowym i zakładom budżetowym.

Premia termomodernizacyjna przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, których celem jest:

 • zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej w budynkach mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, które służą do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do w/w budynków - w wyniku wykonania przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
 • zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji - z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.

Premia remontowa

O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r.

Premia remontowa przysługuje wyłącznie:

 • osobom fizycznym,
 • wspólnotom mieszkaniowym z większościowym udziałem osób fizycznych,
 • spółdzielniom mieszkaniowym,
 • towarzystwom budownictwa społecznego.

Premia remontowa przysługuje w przypadku realizacji przedsięwzięć remontowych związanych z termomodernizacją budynków wielorodzinnych, których przedmiotem jest:

 • remont tych budynków,
 • wymiana okien lub remont balkonów (nawet jeśli służą one do wyłącznego użytku właścicieli lokali),
 • przebudowa budynków, w wyniku której następuje ich ulepszenie,
 • wyposażenie budynków w instalacje i urządzenia wymagane dla oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

z obowiązkiem uzyskania określonych w ustawie oszczędności w zużyciu energii oraz zachowania warunków dotyczących poziomu współczynnika kosztu przedsięwzięcia.

Premia kompensacyjna

Premia kompensacyjna ma na celu rekompensatę strat poniesionych przez właścicieli budynków mieszkalnych, w związku z obowiązującymi w okresie między 12 listopada 1994 roku a 25 kwietnia 2005 roku zasadami ustalania czynszów za najem lokali kwaterunkowych znajdujących się w tych budynkach.

O premię kompensacyjną może się ubiegać inwestor będący osobą fizyczną, który zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy jest:

 • właścicielem budynku mieszkalnego, z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tego budynku,
 • właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. był właścicielem tej części budynku mieszkalnego (z lokalami kwaterunkowymi),
 • spadkobiercą osoby będącej właścicielem budynku mieszkalnego, z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, która w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tego budynku,
 • spadkobiercą osoby będącej właścicielem części budynku mieszkalnego i w dniu 25 kwietnia 2005 r. była właścicielem tej części budynku mieszkalnego (z lokalami kwaterunkowymi).

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego albo części budynku mieszkalnego, z co najmniej jednym lokalem kwaterunkowym, inwestorem są łącznie wszyscy współwłaściciele będący osobami fizycznymi, którzy byli współwłaścicielami tego budynku albo tej części budynku także w dniu 25 kwietnia 2005 r. lub nabyli współwłasność tego budynku albo tej części w drodze spadkobrania od osoby będącej w tym dniu właścicielem lub współwłaścicielem.

Premię kompensacyjną mogą otrzymać w/w osoby fizyczne, które realizują:

 • przedsięwzięcie remontowe,
 • remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Inwestor zainteresowany skorzystaniem z premii kompensacyjnej może sfinansować przedsięwzięcie remontowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz remont budynku mieszkalnego jednorodzinnego korzystając z kredytu lub ze środków własnych.

Więcej informacji na temat Funduszu Termomodernizacji i Remontów na stronie www.bgk.pl

Częściowe spłaty kredytów na kolektory słoneczne - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W czerwcu 2010 r. uruchomiony NFOŚiGW we współpracy z 6 bankami uruchomił nowy program dopłat do kredytów bankowych na zakup i montaż kolektorów słonecznych.

Beneficjentami programu mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i wspólnoty mieszkaniowe posiadające prawo dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym (dotyczy to także budynków mieszkalnych w budowie). Dotacja nie przysługuje jednak w przypadku, gdy budynek mieszkalny połączony jest do miejskiej sieci cieplnej dostarczającej ciepło do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Należy zwrócić uwagę, że program ten kierowany jest jedynie do budynków przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystane w działalności gospodarczej.

Dopłaty będą udzielane do kredytów zarówno na zakup i montaż kolektorów słonecznych jak i aparatury niezbędnej do ich prawidłowego funkcjonowania. Inwestorzy mogą zatem liczyć na dofinansowanie kosztów:

 • sporządzenia projektu budowlano-wykonawczego,
 • zakupu:
  • kolektora słonecznego
  • nowego zasobnika wodnego,
  • automatyki,
  • aparatury pomiarowej i instalacji,
  • ciepłomierza oraz
 • montażu zestawu.

Więcej informacji na temat dopłat do kredytów na zakup kolektorów słonecznych www.nfosigw.gov.pl

Świadectwo energetyczne budynku

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków wynika z przepisów Dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Transpozycji przepisów unijnych dokonano poprzez ustawę z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1373) oraz stosowne akty wykonawcze.

Ustawa ta wprowadza w Polsce system świadectw energetycznych dla budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu ich samodzielnych części oraz lokali mieszkalnych.

Od 1 stycznia 2009 r. świadectwa charakterystyki energetycznej są obowiązkowe dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającemu zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Charakterystyka energetyczna budynku jest to obliczona zgodnie z metodologią ilość energii potrzebnej do zaspokojenia zapotrzebowania na energię związanego z typowym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia.

Charakterystyka energetyczna budynku zależy od:

 • usytuowania budynku,
 • przyjętych rozwiązań architektonicznych, rodzaju zastosowanych przegród budowlanych (masywnych lub lekkich, przezroczystych i nieprzezroczystych), rozwiązań technicznych instalacji ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia pomieszczeń,
 • jakości wykonania zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej (nazywane również potocznie certyfikatem energetycznym) jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument zawierające charakterystykę energetyczną budynku lub jego części.

Przepisów tych nie stosuje się jedynie do budynków:

 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;
 • przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;
 • niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;
 • przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2/rok);
 • mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych