Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
19.01.2011 / Marcin Włodarski

Energia wiatru dla samorządów lokalnych

Samorząd lokalny, w kontekście rozwoju energetyki wiatrowej, może występować w następujących rolach:

  1. administratora odpowiedzialnego za rozwój gminy, m.in. poprzez tworzenie warunków dla realizacji inwestycji, polegających m.in. na budowie farm wiatrowych,
  2. promotora rozwiązań sprzyjających produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Działając jako administrator, samorząd lokalny jest zobowiązany do tworzenia warunków dla realizacji inwestycji przynoszących zysk gminie, np. w postaci podatków od nieruchomości. Aby umożliwić sprawną realizację inwestycji z poszanowaniem dla ochrony przyrody jak również interesów społeczności lokalnej, działaniem które może podjąć samorząd jest przygotowanie opracowania planistycznego, które wskaże tzw. „obszary wyłączeń”, na których rozwój energetyki wiatrowej jest niewskazany ze względu na występowanie obszarów chronionych (będących elementem sieci ochrony przyrody NATURA2000), zagrożenie negatywnym wpływem na krajobraz lub innymi ważnymi społecznie lub gospodarczo planami zagospodarowania określonych przestrzeni. Opracowanie takiego dokumentu powinno odbywać się w ścisłej współpracy z lokalną społecznością i powinny mu towarzyszyć działania edukacyjne rzetelnie informujące zarówno o korzyściach jak i negatywnych efektach inwestycji w duże farmy wiatrowe. W szczególności lokalne społeczności powinny otrzymać informację o przebiegu procedur inwestycyjnych, w tym decyzji administracyjnych, których celem jest wyeliminowanie negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, krajobraz i zdrowie. Przekazanie adekwatnej wiedzy, jak również konsensus co do funkcjonalności terenów gminy, zawarty ze społecznością lokalną, pomoże w usprawnieniu procesu inwestycyjnego i właściwej ochrony interesów zarówno społeczności lokalnych, jak i inwestorów.

Samorząd lokalny jako administrator, zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, jest zobowiązany do opracowania dokumentu polityki energetycznej gminy, czyli projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Projekt założeń ma za zadanie określenie w jaki sposób zapewniona zostanie ciągłość dostaw ciepła i energii elektrycznej do odbiorców na terenie gminy. Opracowując dokument, samorząd oprócz przewidywanych sposobów wytwarzania energii elektrycznej, powinien uwzględnić również drogi jej przesyłu. W tym celu, we współpracy z właściwym terenowo zakładem energetycznym oraz gminami sąsiadującymi w dokumencie powinny znaleźć się założenia dotyczące budowy linii przesyłowych oraz rozdzielni energii elektrycznej (tzw. głównych punktów zasilania). Postanowienia dotyczące wspomnianych „obszarów wykluczenia” dla rozwoju energetyki wiatrowej, jak również planowane przebiegi sieci elektroenergetycznych, powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym dokument polityki przestrzennej gminy, którego postanowienia w zakresie infrastruktury energetycznej powinny zostać uwzględnione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe określają funkcjonalność poszczególnych terenów gminy, zasady ich zagospodarowania i ich postanowienia są obowiązujące dla inwestorów. Przygotowując miejscowy plan zagospodarowania samorządy lokalne uwzględniają przepisy wynikające z najważniejszych ustaw: Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Samorząd lokalny posiada również szeroki zakres możliwości działań jako promotor czystych technologii energetycznych. Zgodnie z właściwymi ustawami kompetencyjnymi, samorządy terytorialne są najczęściej właścicielami budynków biurowych (siedziby), bibliotek, szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, które wymagają zapewnienia dostaw energii. Stosując technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii w celu zabezpieczenia dostaw energii, samorząd jest w stanie promować m.in. wykorzystanie mikro i małych turbin wiatrowych, w szczególności do zasilania obiektów, w przypadku których przyłączenie do sieci elektroenergetycznej jest ekonomicznie nieuzasadnione. W przypadku mikro i małych turbin wiatrowych, których wykorzystanie nie jest szeroko rozpowszechnione, ważne jest aby inwestycje demonstracyjne, realizowane przez samorządy były w stanie dostarczyć kluczowych informacji. W różnych częściach kraju realizowane są przedsięwzięcia demonstracyjne wykorzystujące turbiny wiatrowe małej mocy, które dostarczać będą informacje na temat kosztów inwestycyjnych, produktywności turbiny przy określonych prędkościach wiatru, jak również ich technicznej sprawności.

Kolejnym działaniem ułatwiającym wykorzystanie turbin wiatrowych małej mocy może być również przygotowanie mapy warunków wiatrowych występujących na obszarze gminy lub powiatu. Na rynku dostępne są oferty przygotowania map wietrzności w oparciu o dane z masztów pomiarowych, rozsianych po terytorium Polski. Przygotowanie tego typu opracowania jest mniej kosztowne i nie wymaga aktualnych i szczegółowych danych, jak ma to miejsce w przypadku dużych farm wiatrowych. Tego typu dane mogą stanowić znaczne ułatwienie dla gospodarstw domowych, rolnych lub przedsiębiorstw zainteresowanych wykorzystaniem turbin wiatrowych małej mocy, w ocenie ekonomicznej przedsięwzięcia.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych