Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
22.02.2011 / Wojciech Kwiatkowski

Energetyka wodna- zewnętrzne źródła finansowania

Dotacje

W zakresie wsparcia inwestycyjnego energetyki wodnej dostęp do środków unijnych jest ograniczony. Spowodowane jest to kryteriami wyboru projektu nadającego się do wsparcia. Kwalifikowalność projektu zależy od lokalizacji przedsięwzięcia, rodzaju beneficjenta ubiegającego się o dofinansowanie (czy jest to przedsiębiorca, samorząd terytorialny itd.), wartości finansowej projektu. Zasady udzielania wsparcia są różne w różnych województwach.

Istnieje 16 programów operacyjnych w zależności od województwa. Są to:

 1. Lubuski Regionalny Program Operacyjny
 2. Małopolski Regionalny Program Operacyjny
 3. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego
 4. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury
 5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego
 6. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 7. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
 8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
 9. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego
 11. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego
 12. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
 13. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego
 14. Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
 15. Regionalny Program Województwa Łódzkiego
 16. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Celem Działania jest wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. W przypadku elektrowni wodnych minimalna wartość projektu wynosi 10 mln zł.

Beneficjenci:

 • Przedsiębiorcy;
 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy - związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;
 • Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;
 • Kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe.

Program dla Europy Środkowej
Obszar interwencji P3.3 Wspieranie wykorzystywania źródeł energii odnawialnej i zwiększania efektywności energetycznej.

Działanie dotyczy projektów na rzecz poprawy efektywności energetycznej realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Zalecana wartość projektu mieści się w granicach 1-5 mln euro kosztów całkowitych.

Beneficjenci:

Podmioty działające w obszarze środowiska, zarządzania zasobami naturalnymi, gospodarki wodnej, zarządzania zagrożeniami środowiskowymi, efektywności energetycznej takie jak: władze lokalne i regionalne, środowiskowe grupy interesu, stowarzyszenia środowiskowe, instytuty stosowanych badań środowiskowych, stowarzyszenia, dostawcy energii, przedsiębiorstwa i inne.

Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Priorytet 1 Rozwój infrastruktury transgranicznej
Działanie 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska

Działanie przeznaczone m.in. na promowanie odnawialnych źródeł energii (wiatr, woda, słońce, itp.), lepsze wykorzystanie zasobów przyrody.

Każdy projekt musi być realizowany we współpracy ze słowackim partnerem i charakteryzować się wpływem transgranicznym (przynosić korzyści zarówno mieszkańcom Słowacji, jak i Polski).

Beneficjenci:

Środki te są skierowane głównie do jednostek samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych z obszarów: podregionu bielsko - bialskiego (część woj. śląskiego), nowosądeckiego (część woj. małopolskiego), krośnieńsko - przemyskiego (część woj. podkarpackiego) oraz obszaru powiatów: pszczyńskiego (woj. śląskie), oświęcimskiego (woj. małopolskie), rzeszowskiego i powiatu grodzkiego Rzeszów (woj. podkarpackie).

Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina
Priorytet 2. Poprawa jakości życia
Działanie 2.1. Ochrona środowiska w obszarze przygranicznym

Obszar współpracy w ramach Programu obejmuje następujące podregiony w Polsce: białostocko-suwalski, ostrołęcko-siedlecki, bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, krośnieńsko-przemyski, a także jako tzw. regiony przyległe: podregion łomżyński, lubelski i rzeszowsko-tarnobrzeski.

Beneficjenci:

 • Władze lokalne i regionalne
 • Instytucje centralne odpowiedzialne w imieniu władz regionalnych i lokalnych za realizację zadań publicznych
 • Organizacje pozarządowe i non profit
 • Organizacje lokalne (w tym sieci współpracy) zaangażowane w regionalną współpracę i integrację
 • Organizacje edukacyjne, kulturalne, badawcze i naukowe
 • Regionalne oddziały straży granicznej, jednostki ratownicze
 • Euroregiony

Indykatywne przedsięwzięcia:

 • inwestycje w infrastrukturę ochrony środowiska o oddziaływaniu regionalnym i lokalnym, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie wodą i odpadami;
 • wspólne inicjatywy zwiększające na poziomie lokalnym i regionalnym stopień przygotowania do działań w razie klęsk żywiołowych i katastrof ekologicznych, w tym rozwój transgranicznych systemów zarządzania sytuacjami kryzysowymi i związana z nimi infrastruktura;
 • wspieranie rozwoju kompetencji i współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami w zakresie planowania rezerw i nowoczesnego zarządzania zasobami wody;
 • wymiana wiedzy, opracowywanie i wdrażanie wspólnych działań w obszarze odnawialnych źródeł energii i wzorców oszczędzania energii;
 • wspólne badania, testowanie i przygotowywanie pilotażowych inwestycji o małej skali w zakresie odnawialnych źródeł energii;
 • opracowywanie transgranicznych strategii ochrony i wykorzystywania naturalnych zasobów, obszarów i krajobrazów;
 • tworzenie i zarządzanie transgranicznymi obszarami chronionymi.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Litwa w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Priorytet: 2 Spójność transgraniczna oraz ogólna poprawa jakości obszaru wsparcia

Priorytet ten skierowany jest przede wszystkim do władz samorządowych oraz rządowych, a także innych instytucji, które działają w interesie ogólnym mieszkańców pogranicza polsko-litewskiego.
Po polskiej stronie obszar kwalifikowalny obejmuje: podregion Białostocko-Suwalski (11 powiatów), podregion Ełcki (6 powiatów) oraz jako regiony przylegające: podregion Łomżyński (6 powiatów) i podregion Olsztyński (7 powiatów), zaś po stronie litewskiej obwody Olicki (5 powiatów) i Mariampolski (5 powiatów) oraz jako regiony przylegające: obwód Tauroski (4 powiaty), obwód Kowieński (8 powiatów) i obwód Wileński (7 powiatów, z wyłączeniem miasta Wilna.

Priorytet obejmuje wspólne działania na rzecz promocji i wykorzystania biomasy, energii geotermalnej, wodnej, wiatrowej i słonecznej.

Potencjalni beneficjenci Programu to:

 • Władze krajowe, regionalne i lokalne,
 • „Podmioty prawa publicznego”:
 • Ustanowione w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 • Posiadający osobowość prawną;
 • Finansowane w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego; albo taki, którego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych podmiotów; albo taki, w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego;
 • Inne podmioty prawa, które mają osobowość prawną i zostały ustanowione zgodnie z prawem prywatnym lub publicznym w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego ani handlowego;
 • Stowarzyszenia utworzone przez jedną lub kilka władz regionalnych lub lokalnych;
 • Stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów prawa publicznego opisanych w punkcie 2.

Preferencyjne kredyty i pożyczki

Kredyt z Dobrą Energią z BOŚ Banku

Przeznaczony dla:

 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółek komunalnych,
 • dużych, średnich i małych przedsiębiorstw.

Kredytem z Dobrą Energią mogą być finansowane przedsięwzięcia z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii, z przeznaczeniem na finansowanie projektów polegających na budowie: biogazowni, farm wiatrowych, instalacji energetycznego wykorzystania biomasy, innych projektów z zakresu energetyki odnawialnej.

Maksymalna kwota kredytu: do 80% kosztu netto inwestycji, a w przypadku gdy jednym ze źródeł finansowania są środki dotacji UE - do 90% kosztów netto inwestycji.

Okres kredytowania - dostosowany do założeń biznesplanu lecz nie dłuższy niż 15 lat, dopuszczalny okres karencji w spłacie kapitału - do 18 miesięcy, oprocentowanie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M/6M powiększoną o marżę banku.

Kredyty preferencyjne w BOŚ S.A.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy instrument ekonomiczny jakim są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia udzielane są na zasadach określonych w poszczególnych Programach Priorytetowych. Programy Priorytetowe określają również m.in. budżet programu, wysokość dopłat, terminy składania wniosków oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć.
Procedury i formularze wniosków o dopłaty do kredytów umieszczane są na stronie internetowej NFOŚiGW przy poszczególnych programach priorytetowych.

Kredyty we współpracy z WFOSiGW -

Oferta kredytowa jest zróżnicowana w zależności od województwa, w którym realizowana jest inwestycja.

Kredyty z 5 linii KfW na długoterminowe inwestycje

Kredyt EKOodnowa dla Firm to długoterminowe finansowanie przeznaczone na realizowanie przez Klienta przedsięwzięć mających na celu zwiększenie wartości jego majątku trwałego poprzez realizację inwestycji przyjaznych środowisku, w tym:

 • wykorzystanie odnawialnych źródeł energii,
 • termomodernizację obiektów usługowych i przemysłowych,
 • unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest,
 • pozostałe projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym.

Okres finansowania: do 10 lat, ustalany w zależności od planowanego okresu realizacji inwestycji oraz oceny zdolności kredytowej Klienta. Waluta: PLN, EUR, kredyty denominowane do EUR. Kwota kredytu: 85 % wartości kredytowanego przedsięwzięcia, jednak nie więcej niż 250 000 EUR lub równowartość w PLN. Karencja w spłacie kapitału: do 2 lat. Spłata kredytu: w miesięcznych lub kwartalnych ratach.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych