Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
17.01.2011 / Michał Ćwil

Źródła finansowania

Obecnie realizacja przedsięwzięcia w zakresie biogazu może być sfinansowana z pomocy publicznej w postaci dopłat lub refundacji a także prefernecyjnych kredytów ze środków:

 • krajowych,
 • unijnych.

Pozostałe zewnętrzne źródła finansowania mogą stanowić kredyty komercyjne realizowane przez m.in. Bank Ochrony Środowiska S.A.
Środki krajowe gromadzone są na koncie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) i pochodzą głównie z dwóch źródeł:

 • ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych - Krajowy system zielonych inwestycji (Green Investment Scheme - GIS).

 • z opłat zastępczych i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną odbiorcy końcowemu, które w danym roku nie wypełniły obowiązku zakupu odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia (tzw. zielonych certyfikatów) oraz świadectw pochodzenia z kogeneracji (tzw. żółtych, czerwonych i fioletowych certyfikatów – system wsparcia wytwórców energii elektrycznej w źródłach odnawialnych lub energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Środki unijne na lata 2007-2013 dostępne są w ramach unijnej Polityki Spójności oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Poza tym przedsięwzięcia związane z odnawialnymi źródłami energii wspierane są w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na bieżące inwestycje oraz wdrażanie nowych technologii, a jednostki badawczo-rozwojowe na prowadzenie badań w tym zakresie, w ramach osi priorytetowych skierowanych na rozwój przedsiębiorczości. Spośród wskazanych środków wyróżniamy kilka możliwości pozyskania finansowania inwestycji OZE:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOSiGW),
 • Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Bank Ochrony Środowiska oraz inne banki i instytucje finansowe,
 • Fundacja Ekofundusz,
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013,
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2007-2013,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa,
 • instytucje i urzędy,
 • szkoły wyższe i uczelnie,
 • jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),
 • administracja państwowa,
 • osoby fizyczne.

Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno – prawnej z Funduszem.
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:

 • finansowanie pożyczkowe (pożyczki udzielane przez Fundusz, kredyty udzielane przez banki ze środków Funduszu, konsorcja czyli wspólne finansowanie Funduszu z bankami, linie kredytowe ze środków Funduszu obsługiwane przez banki),
 • finansowanie dotacyjne (dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów bankowych, umorzenia),
 • finansowanie kapitałowe (obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji do tej pory ogłosił 1 nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji Część 2) – biogazownie rolnicze. Wnioski składano w terminie od 30 sierpnia 2010 r. do 28 września 2010 r. Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie wyłącznie w formie dotacji ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym, do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota środków w formie dotacji przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w tym konkursie wynosi 36 mln zł. W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należało złożyć odrębny wniosek. Koszt całkowity przedsięwzięcia musi przewyższać 10 mln zł.

Harmonogram naboru wniosków oraz szczegółowe informacje dotyczące wsparcia finansowego przedsięwzięć na bazie biogazu można znaleźć na stronie Funduszu pod adresem www.nfosigw.gov.pl

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
W ramach tego programu wsparcie dla przedsięwzięcia polegających na budowie biogazowni może być udzielane szczególnie w ramach IX osi priorytetowej (priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna z Funduszu Spójności):

 • Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
 • Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych

Obecnie w ramach wskazanych działań instytucje wdrażające środki unijne nie prowadzą naboru wniosków. Większość środków pomocowych została wyczerpana. Jedynie alokacja środków z innych osi lub działań może umożliwić przeprowadzenie kolejnego konkursu dla stosownych przedsięwzięć energetyki odnawialnej. Przykładowe informacje o wsparciu projektów biogazowych w ramach konkursów przeprowadzonych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przedstawiono w poniższej Tabeli.

Tabela 1. Możliwości wsparcia inwestycji na bazie biogazowni w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Wytyczne na podstawie ostatnio ogłoszonych konkursów w ramach tych działań.
Działanie
9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Instytucja zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Instytucja wdrażająca
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Ministerstwo Gospodarki
Wspierane projekty
projekty dotyczące skojarzonego wytwarzania energii z biogazu w jednostkach wysokosprawnych
projekty dotyczące budowy lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię biogazu z tym, że w przypadku kogeneracji jednostka nie może spełniać kryterium wysokosprawnej kogeneracji
Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie

1. Przedsiębiorcy;

2. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich grupy- związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;

3.Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego.

1.Przedsiębiorcy;

2.Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, stowarzyszenia i porozumienia JST;

3.Podmioty swiadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiazków własnych jednostek samorządu terytorialnego,

4.Kościoły, koscielne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe

Minimalna wartość projektu mogacego ubiegać sie o dofinansowanie
10 mln PLN
10 mln PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu
30 mln PLN
40 mln PLN

Więcej informacji na temat możliwości finansowania przedsięwzięć na bazie biogazu ze środków unijnych można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich: www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych