Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
18.01.2011 / Michał Ćwil

Dokumenty strategiczne i regulacje

Dokumenty strategiczne
Polska prowadzi politykę zgodną ze strategią Unii Europejskiej, która oparta jest na stałym wzroście udziału energii produkowanej w źródłach odnawianych, w tym także biogazu. W ostatnich latach rozwój biogazu oparty był przede wszystkim na pozyskaniu tego surowca przy rozkładzie odpadów biodegradowalnych na składowiskach śmieci oraz z osadów ściekowych. Rozwój biogazowni z produktów rolnych lub surowców pochodzenia rolniczego (biogazownie rolnicze) był i w zasadzie w dalszym ciągu jest ograniczony z uwagi na niewystarczające zachęty finansowe ustanowione systemami wsparcia oraz bariery prawne wydłużające procedurę przygotowania inwestycji. Wypracowanie kierunków działań zmierzających do atrakcyjności inwestycyjnej w biogazownie stał osię jednym z podstawowych postulatów przyjętych przez rząd dokumentów strategicznych.

Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku

 

Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. dokument przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki i przyjęty w dniu 10 listopada 2009 r. przez Radę Ministrów. Wyznacza on cele na poziomie krajowym i określa kierunki rozwoju energetyki państwa, prognozę zapotrzebowania na energię oraz program działań wykonawczych do roku 2012, które skutkować mają wypełnieniem międzynarodowych zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. W dokumencie podkreślono potrzebę rozwoju odnawialnych źródeł energii w oparciu o m.in.:

 • zrównoważony rozwój poszczególnych technologii,

 • wysokoefektywne przetwarzanie biomasy poprzez:

  • zgazowanie,

  • produkcję paliw płynnych (II generacji),

  • generację rozproszoną.

Cele główne dla rozwoju biogazu w Polityce, poza osiągnięciem odpowiednich udziałów energii ze źródeł odnawialnych, stanowią wykorzystanie obszarów rolniczych w energetyce oraz zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw. Działania jakie przewidziano dla realizacji postawionych celów obejmują m.in.:

 
 • Wypracowanie ścieżki dochodzenia do celu w sposób zrównoważony poprzez:

  • Krajowy Plan Działań dla wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. (2009/28/WE)

  • Ewentualnie nadanie statusu celu publicznego inwestycjom OZE,

  • Wdrożenie dyrektywy na poziomie krajowym w odpowiednich regulacjach,

 • Utrzymanie mechanizmów wsparcia dla producentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, np. poprzez system świadectw pochodzenia

 • Wdrożenie kierunków budowy biogazowni rolniczych, przy założeniu powstania do roku 2020 średnio jednej biogazowni w każdej gminie:

  • Przyjęcie przez Radę Ministrów dokumentu „Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce (jeszcze w roku 2009)

  • Usuwanie barier rozwoju biogazowni rolniczych

  • Sporządzenie przewodnika dla inwestorów zainteresowanych realizacją budowy biogazowni rolniczych

  • Kampania informacyjna we współpracy z samorządem lokalnym

Działania mają na celu osiągnięcie przez Polskę celów wynikających z regulacji unijnych dla odnawialnych źródeł energii. Scenariusze rozwoju OZE w Polityce Energetycznej Polski pokazują, że do osiągnięcia celów unijnych (do 2020) produkcja energii elektrycznej brutto w roku 2020 powinna wynosić ok. 31 TWh, co będzie stanowić 18,4% produkcji całkowitej, a w 2030 r. - poziom 39,5 TWh, co oznacza ok. 18,2% produkcji całkowitej. Z biogazu planuje się produkcję energii elektrycznej na poziomie 4000 GWh w 2020 r. oraz ok. 6900 GWh w roku 2030 w stosunku do poziomu 160 GWh w roku 2006. Nastąpi także wzrost produkcji ciepła z biogazu z 1,1 PJ (2006 r.) do 21,1 PJ (2020 r.) i 33,5 PJ (2030 r.).

Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

 

Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (KPD) wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. Zgodnie z art. 4 tej dyrektywy każde państwo członkowskie zobowiązane jest opracować KPD i przedstawić krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w latach 2010-2020 uwzględniając odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ustalonych dyrektywą dla udziału energii ze źródeł odnawialnych. Krajowe Plany Działań powinny być przedłożone Komisji Europejskiej najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r. Zgodnie z szablonem zawartość Krajowego Planu Działania to m.in.:

 • Scenariusze rozwoju OZE z podziałem na sektor energii elektrycznej, ciepła i chłodu, biopaliw wraz z wyszczególnieniem poszczególnych źródeł,

 • Szacowane łączne zużycie końcowej energii brutto,

 • Działania, jakie należy podjąć aby cele osiągnąć,

 • Ocenę zysków i strat z tytułu realizacji celu,

 • Przegląd obecnej polityki energetycznej oraz obecnie podejmowanych działań

 • Działania do podjęcia w zakresie:
  o procedur administracyjnych, przepisów i kodeksów,
  o informowania i szkoleń

 • Określenie systemów wsparcia dla energii elektrycznej, ciepła i chłodu oraz biopaliw,

 • Określenia zrównoważonego rozwój biomasy w celach energetycznych.

Zawartość dokumentu jest na tyle ważna, gdyż w jego oparciu (plany) do dnia 5 grudnia br. winna być wdrożona Dyrektywa na poziomie krajowym, a dalej realizowany cel. W Polsce rząd przyjął dokument dopiero 7 grudnia 2010 r. co skutkować będzie opóźnieniami w implementacji przepisów dyrektywy na poziomie krajowym. W przedstawionych scenariuszach rozwoju odnawialnych źródeł energii w perspektywie roku 2020 planowane jest zainstalowanie 980 MWel w biogazie, co stanowi wartość większą o 178 MWel w porównaniu do scenariusza Polityki Energetycznej Polski. Zaletą biogazu jest możliwość jego wykorzystania we wszystkich trzech sektorach energii: elektroenergetyce, cieple i chłodzie, transporcie.

Kierunki Rozwoju Biogazowni Rolniczych Polsce w latach 2010-2020

Program rozwoju biogazowni rolniczych do roku 2020 został przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Głównym jego przesłaniem jest potrzeba zdynamizowania rozwoju sektora biogazu w Polsce poprzez likwidację przeszkód i barier administracyjno-prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych. Celem jest aby do roku 2020 powstało co najmniej 2 5000 instalacji w oparciu o biogaz rolniczy. Część działań została zainicjowana znowelizowaną ustawą Prawo energetyczne z dnia 8 stycznia 2010 r., która dała możliwość integrowania biogazowni rolniczych z dystrybucyjną siecią gazową. Nadal pozostaje jednak problematyka związana z czasochłonnymi procedurami przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju zezwoleń, decyzji, oraz nie rozwiązana kwestia braku odpowiednich zachęt finansowych dla biogazowni rolniczych. Działania wykonawcze Programu skutkować mają usprawnieniem systemu regulacji prawnych i administracyjnych prowadzącym do stabilności inwestycyjnej na bazie biogazu rolniczego.

 

Regulacje

Sektor odnawialnych źródeł energii, tym bardziej sektor biogazu nie posiada odrębnej ustawy, a większość regulacji sektora zawarta jest w ustawie (www.ure.gov.pl/download.php?s=1&id=1373) z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (ze zmianami) wraz w rozporządzeniach wykonawczych. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.

Ze względu na obowiązującą do dnia 23 kwietnia 2009 roku dyrektywę 2001/77/WE wiele zagadnień regulacyjnych (w tym szczególnie systemy wsparcia) w polskim ustawodawstwie poświęcona jest sektorowi elektroenergetyki. Mając na względzie postanowienia nowej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, opartej na bardziej kompleksowym podejściu do promocji wszystkich sektorów odnawialnych źródeł energii, konieczne będzie przeprowadzenie kolejnych zmian legislacyjnych. Zgodnie z przyjętym Krajowym Planie Działania, wynika że rząd pracuje nad stworzeniem odrębnej ustawy o odnawialnych źródłach energii, w której zaimplementowane powinny być przepisy dyrektywy, w tym m.in. w zakresie:

 • procedur administracyjnych, przepisów i kodeksów (zgodnie z art. 13 dyrektywy),

 • informowania i szkole (zgodnie z art. 14 dyrektywy),

 • dostępu do sieci i jej działania (zgodnie z art. 16 dyrektywy).

Inne akty prawne związane z rynkiem biogazu w Polsce wydane w formie ustaw:

 • Ustawa z dn. 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Inne akty prawne związane z rynkiem biogazu w Polsce wydane w formie rozporządzeń:

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lutego 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lutego 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci.

 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 roku w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie procesu odzysku R10.

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki z dnia 7 października 1997r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności

Inne akty prawne związane z rynkiem biogazu w Polsce wydane w formie norm:

 • Polska Norma PN-C-04750 Paliwa gazowe – Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych