Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
19.01.2011 / Marcin Włodarski

Energia wiatru dla przedsiębiorców MŚP i inwestorów OZE

Przedsiębiorcy zainteresowani optymalizacją kosztów energii oraz optymalizacją jej zużycia, mogą skorzystać z ofert firm oferujących wdrożenie kompleksowych rozwiązań energetycznych, łączących wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych oraz rozwiązania techniczne umożliwiające zarządzanie energią. Systemy zarządzania energią są wspomaganymi komputerowo systemami, które przy pomocy urządzeń pomiarowych i telekomunikacyjnych, na bieżąco monitorują poziom zużycia energii oraz w zależności od pory dnia lub nocy, zapotrzebowania na energię lub warunków pogodowych, decydują o wyborze źródła zasilania w energię celem zoptymalizowania kosztów jej pozyskania.

Przedsiębiorcy-inwestorzy planujący budowę turbiny wiatrowej, przystępując do przygotowania inwestycji, zakładając, że są właścicielami gruntów, na których planują realizację przedsięwzięcia, powinni zbadać następujące uwarunkowania:

  1. Wynikające z postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, w którym zlokalizowane są grunty pod budowę turbiny wiatrowej
  2. Wynikające z istniejących na terenie gminy lub powiatu obszarów chronionych, dla których funkcjonowanie byłoby zagrożeniem – ma to szczególne znaczenie w przypadku sieci NATURA2000 i obszarów ochrony ptaków.
  3. Wynikające z warunków wiatrowych występujących na danym obszarze. Będą one docelowo warunkowały ekonomikę przedsięwzięcia. Wyniknie ona z mocy turbiny możliwej do zainstalowania oraz ilości wyprodukowanej energii, co jest związane z siłą i częstotliwością wiatrów występujących na terenie planowanej inwestycji.

Po rozpoznaniu powyższych uwarunkowań, kolejnym etapem przedsięwzięcia jest przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydanie decyzji jest konieczne w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji. Wniosek o wydanie decyzji kierowany jest do właściwego wydziału urzędu gminy, a organem wydającym decyzję jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja określa funkcjonalność terenu oraz czy inwestycja polegająca na budowie turbiny lub farmy wiatrowej jest możliwa do przeprowadzenia na tym terenie oraz pod jakimi warunkami. W momencie, gdy planowane jest odprowadzanie wygenerowanej energii do sieci, inwestor może wystąpić o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, którego wydanie jest mniej czasochłonne.

Kolejnym dokumentem niezbędnym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, tzw. decyzja środowiskowa. Do dnia 10.11.2010 r. do postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko kwalifikowane były turbiny, których całkowita wysokość przekraczała 30 m. Według przyjętego przez rząd projektu rozporządzenia o inwestycjach mogących znacząco oddziaływać na środowisko, o celowości postępowania w sprawie oddziaływania na środowisko będzie decydował Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Wojewódzki Inspektor Sanitarny, bez względu na całkowitą wysokość wiatraka, mierzonego od podstawy wieży do krańca pionowo ustawionego skrzydła. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże się z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Stąd też, zwracając się z wnioskiem o wydanie decyzji, inwestor jest zobowiązany załączyć raport o odziaływaniu inwestycji na środowisko. Zakres raportu ustalany jest przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Wniosek o wydanie decyzji składany jest do urzędu gminy, natomiast podlega on również opiniowaniu przez RDOŚ oraz Wojewódzki Inspektorat Sanitarny.

Po uzyskaniu wymaganych decyzji, inwestor składa wniosek do Starostwa Powiatowego o wydanie pozwolenia na budowę. W ramach decyzji o pozwoleniu na budowę, Starosta uwzględnia postanowienia wcześniejszych decyzji administracyjnych.

Sprzedaż energii do sieci

Jeżeli cel inwestycji uwzględnia również sprzedaż energii elektrycznej do sieci, pojawiają się dodatkowe uwarunkowania dotyczące:

  1. Możliwości przyłączenia do sieci. Należy zwrócić uwagę na lokalizację najbliższego GPZ (Głównego Punktu Zasilania) oraz przebiegu sieci dystrybucyjnych.
  2. Przebiegu linii przesyłowej energii do najbliższego planowanego GPZ oraz strukturę własności gruntów, po których będzie przebiegać linia przesyłowa. Wiedza ta pozwoli oszacować koszty dzierżawy lub wykupu gruntów celem przeprowadzenia linii.
  3. W celu określenia warunków przyłączenia turbiny wiatrowej do sieci, inwestor występuje do właściwego terenowo operatora sieci dystrybucyjnej o wydanie warunków przyłączenia do sieci nowego źródła.

Należy pamiętać, że sprzedaż energii do sieci jest działalnością koncesjonowaną i wymaga zarejestrowania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania paliw lub energii. Koncesja wydawana jest po zakończeniu inwestycji. Wcześniej, po spełnieniu określonych warunków formalnych (m.in. dostarczenie dokumentu decyzji pozwolenia na budowę) możliwe jest otrzymanie promesy koncesji, która nie upoważnia do prowadzenia inwestycji w wymienionym zakresie lecz może być pomocna w zdobywaniu dofinansowania.

Zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Energetyczne, wytwórca energii ze źródeł odnawialnych uzyskuje za wyprodukowaną jednostkę energii tzw. zielony certyfikat będący świadectwem pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych. Świadectwo pochodzenia jest papierem wartościowym, który może być odsprzedany przedsiębiorstwu obrotu energią, które jest zobowiązane do przedstawienia Prezesowi URE świadectw dokumentujących zakup energii ze źródeł odnawialnych, która powinna stanowić określony procent w bilansie energetycznym przedsiębiorstwa. Stąd też, do wniosku o wydanie koncesji inwestor powinien załączyć schemat i opis instalacji układu pomiarowego, którego odczyty będą przedkładane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki, celem uzyskania świadectwa pochodzenia.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych