Szanuj energie

NEWSLETTER

Jeśli chcesz otrzymywać informacje
wpisz swój adres email:

FORUM

Zapraszamy na nasze forum
na którym można dowiedzieć się
wielu interesujacych rzeczy

Wejdź
drukuj
19.01.2011 / Karol Wieczorek

Normy i przepisy

Dyrektywa 2009/73/WE
Wspólnoty europejskie w dyrektywie oznaczonej nazwą 2009/73/WE, zobowiązały kraje Unii Europejskiej do wprowadzenia regulacji prawnych umożliwiających wtłaczanie biometanu do sieci gazociągów. Rozwiązanie ma to niebagatelne znaczenie dla wdrożenia biometanu ze względu na dotychczas istniejącą infrastrukturę do tankowania pojazdów zasilanych metanem (NGV). Dzięki temu, na konwencjonalnych stacjach będzie dostępne paliwo z dodatkiem biokomponentu. Zapraszamy do zapoznania się z fragmentami dyrektywy regulującymi sytuację prawną biometanu.
--- Wyciąg z Dyrektywy 2009/73/WE ---
- wstęp, pkt. 26
Państwa członkowskie powinny podjąć konkretne środki w celu wsparcia szerszego stosowania biogazu i gazu z biomasy, których producenci powinni uzyskać niedyskryminacyjny dostęp do systemów gazowych, pod warunkiem że dostęp ten pozostaje niezmiennie zgodny z odpowiednimi przepisami technicznymi i normami bezpieczeństwa.
- wstęp, pkt. 41
Państwa członkowskie powinny zapewnić, uwzględniając niezbędne wymagania jakościowe, niedyskryminacyjny dostęp do systemu gazowego dla biogazu oraz gazu z biomasy lub innych rodzajów gazu, pod warunkiem, aby dostęp ten był stale zgodny z zasadami technicznymi i normami bezpieczeństwa. Te zasady i normy powinny zapewniać technicznie wykonalne i bezpieczne wprowadzanie gazów do systemu gazowego i transport tych gazów systemem gazowym oraz powinny uwzględniać charakterystykę chemiczną tych gazów.
- art. 1, u2
Zasady ustanowione w niniejszej dyrektywie, dotyczące gazu ziemnego, w tym również LNG, mają zastosowanie, w niedyskryminacyjny sposób, również w przypadku biogazu i gazu z biomasy albo innych rodzajów gazu, w zakresie, w jakim ich wprowadzanie do systemu gazowego i transport systemem gazowym są technicznie wykonalne i bezpieczne.


Dyrektywa 2009/28/WE
W dyrektywie zawarto wskazanie na wykorzystanie biogazu jako paliwa redukującego emisję gazów cieplarnianych oraz przyczyniającego się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
W zbiorczych zestawieniach, biogaz w postaci biometanu posiada jedne z lepszych właściwości fizycznych i ekologicznych w porównaniu do innych obecnie stosowanych biopaliw.
--- Wyciąg z Dyrektywy 2009/28/WE ---
- wstęp (12)
Wykorzystanie surowców rolnych, takich jak nawóz pochodzenia zwierzęcego czy mokry obornik oraz innych odpadów zwierzęcych i organicznych do wytwarzania biogazu dzięki wysokiemu potencjałowi oszczędności w emisji gazów cieplarnianych daje znaczne korzyści dla środowiska zarówno przy wytwarzaniu energii ciepła i elektrycznej, jak i stosowaniu jako biopaliwo. Instalacje na biogaz dzięki zdecentralizowanemu charakterowi i regionalnej strukturze inwestycyjnej mogą wnieść znaczący wkład w zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i stwarzać nowe perspektywy zarobku dla rolników.
- art. 2, pkt a
„energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych źródeł niekopalnych, a mianowicie energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, geotermalną i hydrotermalną i energię oceanów, hydroenergię, energię pozyskiwaną z biomasy, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz).
- Załącznik III
Wartość energetyczna w paliwach transportowych

Paliwo
Wartość energii wg wagi
(dolna wartość kaloryczna, MJ/kg)

Wartość energii wg objętości
(dolna wartość kaloryczna, MJ/l)

Biogaz (gaz opałowy produkowany z biomasy i/lub z części odpadów ulegającej biodegradacji, który może być oczyszczony do poziomu odpowiadającego jakości gazu naturalnego, do stosowania jako biopaliwo, lub gaz drzewny)
50

- Załącznik V
Zasady obliczania wpływu biopaliw, biopłynów i ich odpowiedników kopalnych na emisję gazów cieplarnianych
A)
Wartości typowe i standardowe dla biopaliw produkowanych bez emisji netto dwutlenku węgla w związku ze zmianą sposobu użytkowania gruntów

Ścieżka produkcji biopaliw Typowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych Standardowe ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
biogaz z organicznych odpadów komunalnych 80% 73%
biogaz z mokrego obornika jako sprężony gaz ziemny 84% 81%
biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny 86% 82%

D) Szczegółowe wartości dla biopaliw i biopłynów
Szczegółowe wartości dla uprawy

Ścieżka produkcji biopaliw i biopłynów Typowa emisja gazów cieplarniaych (gCO2eq/MJ) Standardowa emisja gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ)
biogaz z organicznych odpadów komunalnych 0 0
biogaz z mokrego obornika jako sprężonygaz ziemny
0 0
biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny 0 0

 Szczegółowe wartości dla procesu technologicznego (w tym nadwyżka energii elektrycznej)

Ścieżka produkcji biopaliw i biopłynów Typowa emisja gazów cieplarniaych (gCO2eq/MJ) Standardowa emisja gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ)
biogaz z organicznych odpadów komunalnych 14 20
biogaz z mokrego obornika jako sprężonygaz ziemny 8 11
biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny 8 11

Szczegółowe wartości dla transportu i dystrybucji

Ścieżka produkcji biopaliw i biopłynów Typowa emisja gazów cieplarniaych (gCO2eq/MJ) Standardowa emisja gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ)
biogaz z organicznych odpadów komunalnych 3 3
biogaz z mokrego obornika jako sprężonygaz ziemny 5 5
biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny 4 4

Razem dla uprawy, procesu technologicznego, transportu i dystrybucji

Ścieżka produkcji biopaliw i biopłynów Typowa emisja gazów cieplarniaych (gCO2eq/MJ) Standardowa emisja gazów cieplarnianych (gCO2eq/MJ)
biogaz z organicznych odpadów komunalnych 17 23
biogaz z mokrego obornika jako sprężonygaz ziemny 13 16
biogaz z suchego obornika jako sprężony gaz ziemny 12 15


ISSN 0176-3490
Stacje paliw na gaz ziemny 1999.07
Wytyczne VdTÜV dla projektowania, budowy, wyposażania, montażu, uruchamiania, kontroli, oraz eksploatacji Stacji Paliw na Gaz Ziemny, które są podłączone i zasilane z publicznej sieci gazowniczej.

PN-EN 13423
Użytkowanie pojazdów zasilanych sprężonym gazem ziemnym 2002.09
Norma zawiera wskazania i zalecenia dotyczące użytkowania pojazdów zasilanych gazem ziemnym dla użytkowników pojazdów, salonów sprzedaży, operatorów parkingów, stacji tankowania i obsługi.

Dz.U. Nr 169 poz. 1200 z dnia 25 września 2006
Ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
Ustawa określa zasady działania systemu monitorowania i kontroli jakości między innymi dla paliwa CNG przeznaczonego do stosowania w pojazdach poruszających się zarówno po drogach publicznych jak i niepublicznych.

Dz. U. Nr 251 poz. 1850 z dnia 29 grudnia 2006
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Określa wymogi jakościowe dla CNG wyprodukowanego i wprowadzonego do obrotu wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej.

Dz. U. Nr 84 poz. 706 z dnia 4 czerwca 2009
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG)
Określa sposoby wykonywania badań CNG.

< powrót
pn wt śr cz pt so nd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Budowa serwisu dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
www.wfosigw.pl

2010-2011 Szanuj-Energie.pl

StudioGraficzne.com: Projektowanie stron internetowych